BODY MASSAGE THERAPY

โปรแกรมนวดผ่อนคลายและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต โดยมีบริหารห้องส่วนตัวแบบยืนอาบ

DEEP TISSUE MASSAGE

 • 90 Minutes 3,000 THB
 • 120 Minutes 3,200 THB

OFFICE SYNDROME

 • 90 Minutes 3,000 THB
 • 120 Minutes 3,200 THB

AYURVEDIC COMPRESS MASSAGE

 • 90 Minutes 3,000 THB
 • 120 Minutes 3,200 THB

ADDICT HOT OIL MASSAGE

 • 90 Minutes 3,000 THB
 • 120 Minutes 3,200 THB

ABHYANGA MASSAGE WITH SHIRODHARA

 • 90 Minutes 3,000 THB
 • 120 Minutes 3,200 THB

ADDICT AROMATIC CANDLE MASSAGE

 • 90 Minutes 3,000 THB
 • 120 Minutes 3,200 THB
S__62546197
31070309.cfd956560dd9fee9b2ccf65f8fd54808.21100813

we are ready to pamper you